Chi phí Thẩm tra Báo cáo KTKT Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Hiện nay chi phí Thẩm tra lập Báo cáo KTKT (TK 1 bước) theo định mức nào nhỉ ? Thẩm tra Dự án thì rõ rồi.

Chi phí Thẩm tra Báo cáo KTKT Gold Tower 275 Nguyễn Trãi hóa ra = Chi phí thẩm tra Dự toán + Chi phí thẩm tra TK. Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật là công việc của đơn vị đầu mối của người quyết định đầu tư, đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thì không có chi phí này!
Chi phí thẩm tra dự toán + thiết kế: Đây là chi phí đã được quy định trong công văn 1751 mà Malsoni810 đã trích phía dưới! CHi phí này được chi trả cho chủ đầu tư hoặc cho đơn vị tư vấn được thuê thẩm tra (nếu chủ đầu tư không đủ năng lực). Đúng thế đấy, tình huống Gold Tower 275 Nguyễn Trãi cần là hiện nay Chủ đầu tư lần đầu làm Dự án XDCB họ đang chuẩn bị triển khai 5 Báo cáo KTKT nên dễ hiểu là họ chưa có năng lực theo Luật XD. Nên cần thuê đơn vị Thẩm tra các Báo cáo KTKT đó. Chủ đầu tư Gold Tower 275 Nguyễn Trãi lần đầu tiên làm Dự án XDCB thì họ thuê tư vấn lập BCKTKT, sau đó thuê Tư vấn thẩm tra THiết kế – Dự toán, sau đó hoàn tất hồ sơ để gởi đến người quyết định đầu tư xem xét phê duyệt BCKTKT! Vì vậy trước giờ mình chưa thấy việc thuê đơn vị thẩm tra BCKTKT. Mình chưa thấy có qui định nào về thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật cả. Thế thì làm sao có định mức thẩm tra BCKTKT được?
Mình không cho rằng thẩm tra BCKTKT= thẩm tra thiết kế + thẩm tra dự toán.
Thiết kế và dự toán chỉ là một phần nội dung của BCKTKT.